Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen komt minimaal 2 maal per jaar bijeen.

De data voor 2022 moeten nog vastgesteld worden.

Toezichtvisie Raad van Commissarissen Farmaceutische Zorg regio Arnhem

Met haar toezichtvisie wil de RvC inzichtelijk maken waarom zij toezicht houdt, hoe zij toezicht houdt en wat zij doet. Het vertrekpunt voor de toezichtvisie van de RvC is de missie en visie van FZA en DAO (dienstapotheek).

Waarom houdt de RvC toezicht, wat is het doel

De Raad van Commissarissen van FZA/DAO houdt toezicht op de activiteiten (beleid directie en algemene gang van zaken) binnen Farmaceutische Zorg Arnhem en de Dienstapotheek voor Arnhem en Omgeving.

Met het toezicht wil de RvC alle belanghebbenden (intern/extern) aanvullende zekerheid geven over de kwaliteit van de besturing en over de kwaliteit van het leveren van goede zorg, doelmatig management en effectief personeelsbeleid

Hoe houdt de RvC toezicht, wat is haar kader

De RvC wil in haar visie op toezicht aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie:

– Professionaliteit: goed opgeleide medewerkers die goede farmaceutische zorg leveren.

– Aansluiten bij de richtlijnen voor toezicht zoals geformuleerd in de Governance code:

      • Actief uitdragen van de geformuleerde (kern)waarden en normen
      • Signaleren en voorkomen van misstanden
      • Vermijden van belangenverstrengeling

Uitgangspunt voor het toezicht op en beoordeling van de uitvoering is voor de RvC het jaarplan en de maandrapportages.

De RvC dient de jaarrekening van FZA/DAO goed te keuren

De RvC wordt gevormd door 3 personen; de samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat er deskundigheid aanwezig is op het gebied van financiën, zorg en management

Wat zijn de kerntaken en rollen van de RvC

– De RvC heeft de taak om toezicht te houden op het bestuur/directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. In haar visie is de RvC enerzijds gericht op de geschiktheid van de bestuurder voor het realiseren van de doelstellingen en strategie en anderzijds op de stabiliteit en continuïteit van de organisatie.

– Worden de goede dingen gedaan; is het effectief wat er gedaan wordt in het licht van doelrealisatie, maatschappelijk belang en risico’s?

– Worden de dingen goed gedaan; wordt er doelmatig gewerkt, wordt de gewenste kwaliteit geleverd en de afgesproken productiviteit gehaald, wordt er goed bestuurd?

– Wordt het beoogde effect gerealiseerd; zijn de patiënten tevreden (kwaliteit)? zijn de medewerkers tevreden (veiligheid)? en zijn de -overige- stakeholders tevreden?

– Het toezicht gebeurt zowel in de 2-jaarlijkse vergaderingen, waarin aan de hand van de rapportages teruggekeken wordt op de resultaten in brede zin van de afgelopen periode, maar ook door contact te houden met bestuurders, PvT dienstapotheek en deelnemende apothekers over lopende kwesties en toekomstige ontwikkelingen en hierin sparringpartner te zijn voor de bestuurder.

– De RvC heeft een adviserende taak ten opzichte van de bestuurder op alle terreinen die de besturing aangaan, zowel operationeel als strategisch.

Hieraan wordt als voorbeeld invulling gegeven door een jaarlijkse “heisessie”, waarin bestuurder, PvT en bestuur van de apothekersvereniging (CAA) samen kijken naar de doelen en strategie voor de toekomst.

Door beschikbaar te zijn voor vragen van het bestuur, feedback op voorstellen en ideeën van directie en bestuur en daarnaast ook ongevraagd advies te geven op grond van datgene wat de Raad hoort en ziet in contact met alle betrokkenen

– De Raad van Commissarissen heeft een goedkeurende verantwoordelijkheid voor besluitvorming over fundamentele onderwerpen, zoals beschreven in de Governancecode Zorg 2022 en de statuten FZA (en DAO)

Verantwoording

De Raad van Commissarissen legt jaarlijks verantwoording af aan de aandeelhouders in de vergadering van de CAA door het verslag van de RVC in het jaarverslag.

Jaarlijks wordt tevens een zelfevaluatie door de RvC voor de RVC gehouden.

Toezichtvisie FZA/DAO 2022.12.02

Samenstelling

Het belangrijkste voor een toezichthouder is om affiniteit te hebben en te houden met de branche waarin de organisatie actief is. Met ruim dertig jaar ervaring als apotheker en mede-‘grondlegger’ van de dienstapotheek voor Arnhem en omgeving ben ik zeer betrokken bij de dienstapotheek. Samen met de andere leden van de commissie houd ik kritisch toezicht op het bestuur en de directie van de Farmaceutische Zorg Arnhem BV met als belangrijk onderdeel: de dienstapotheek. Mijn opleiding aan het Erasmus Governance Institute in de leergang “Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders” geeft mij de middelen om dit goed en professioneel te doen. Daarbij vind ik het belangrijk om ook rekening te houden met de belangen van onze individuele apothekers, (dienst)medewerkers en overige stakeholders

Arno van der Louw

Arno van der Louw

Apotheker te Dieren

De farmacie is het vakgebied dat zorg draagt voor de aanwezigheid, de toegankelijkheid en het verantwoord gebruik van geneesmiddelen. De apotheker is de professional die dat vakgebied bij uitstek beheerst en als openbaar apotheker in Lichtenvoorde neem ik deze taak dagelijks uiterst serieus.

De maatschappelijke rol en positie van de apotheker als professional zijn echter niet meer vanzelfsprekend. De apotheker moet zich steeds meer rekenschap geven van zijn handelen in situaties die om zijn expertise vragen. Daar horen ook dagelijkse dilemma’s en vraagstukken bij.
Dit vraagt om een fundament waarop de professie gebaseerd kan worden. Hierin vind ik steun
in het “Handvest van de Apotheker” uitgegeven door de KNMP.

Om in de dagelijkse praktijk waarde en inhoud te kunnen geven aan je professie is het belangrijk betrokken te zijn binnen het gehele zorgveld zo ook bij de activiteiten van de Farmaceutische Zorg Arnhem B.V. (FZA), de Dienstapotheek Arnhem en Omgeving (DAO) en regionale farmaceutische samenwerkingsverbanden. Je eigen ervaringen, kennis en visie te kunnen delen met anderen is hierin heel belangrijk.

Als commissaris omarm je vanzelfsprekend de Governance Code voor de zorg. Je toetst niet alleen of de waarden, de normen en afspraken die je met elkaar maakt worden nagekomen, maar probeert ook actief de dialoog te zoeken met het brede zorgveld, je open te stellen voor maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, maar bovenal probeer je op een onafhankelijke wijze de belangen van de patiënt voorop te stellen.

Ik hoop en verwacht dat ik als commissaris met mijn opgebouwde kennis, ervaringen en visie een nuttige bijdrage kan leveren aan de activiteiten van de FZA.

Henk Jan Buunk

Henk Jan Buunk

Apotheker te Lichtenvoorde

Ik heb een brede ervaring op het gebied van consultancy, finance, ICT en algemeen bestuur. Ik heb een aantal jaren geleden bewust de overstap gemaakt naar de zorg. Op dit moment ben ik bestuurder van PrimaCura, een huisartsenzorgorganisatie in Midden-Brabant. PrimaCura ondersteunt huisartsen in de dagzorg en ANW-zorg. Ik weet hoe belangrijk de samenwerking met apothekers is voor de huisartsenzorg.
Ik vind het werken als toezichthouder echt een kado, het geeft mij de kans andere organisaties van binnenuit te leren kennen en tevens mijn kennis en ervaring in te brengen bij de organisaties.

Ellen Otte

Ellen Otte

Bestuurder bij PrimaCura