Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen komt minimaal 2 maal per jaar bijeen.

Toezichtvisie Raad van Commissarissen Farmaceutische Zorg regio Arnhem

De Raad van Comissarissen (RvC) van de Farmaceutische Zorg regio Arnhem (FZA) waaronder ook de Dienstapotheek Arnhem en omgeving valt hanteert de Governancecode Zorg uit 2017.

De primaire taak van de RvC is het toezicht houden op de directie FZA, op besturing van de organisatie en het adviseren van de organisatie als zodanig.

De RvC ontwikkelt permanent haar professionaliteit en deskundigheid; hiertoe heeft een gedeelte van de RvC recent  het programma voor Toezichthouding aan de Erasmus Universiteit doorlopen.

De RvC bestaat momenteel uit 3 leden waarvan 1 apotheker afkomstig uit het werkgebied, 1 apotheker van buiten het werkgebied van de FZA en een niet-apotheker met het specialisme ICT en Financiën, tevens bestuurder bij een huisartsengroep.

De vergaderfrequentie van de RvC is tenminste 2 maal per jaar. Jaarlijks wordt het functioneren geëvalueerd.

Gezien de huidige omvang van de organisatie waarop toezicht wordt gehouden zijn er binnen de RvC nog geen commissies van advies ter verdere ondersteuning.

De RvC vervult in samenspraak met de leden de werkgeversrol richting directie FZA. Goed toezicht richt zich conform de Governancecode ook op het maatschappelijk belang van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening. De raad ziet in dit verband dan ook toe op de kwaliteits-en veiligheidsgaranties vanuit het patiëntperspectief.

Samenstelling

Sieb Hagoort

Sieb Hagoort

Ervaren bestuurder met veel ervaring in ziekenhuizen en de medische industrie

De farmacie is het vakgebied dat zorg draagt voor de aanwezigheid, de toegankelijkheid en het verantwoord gebruik van geneesmiddelen. De apotheker is de professional die dat vakgebied bij uitstek beheerst en als openbaar apotheker in Lichtenvoorde neem ik deze taak dagelijks uiterst serieus.

De maatschappelijke rol en positie van de apotheker als professional zijn echter niet meer vanzelfsprekend. De apotheker moet zich steeds meer rekenschap geven van zijn handelen in situaties die om zijn expertise vragen. Daar horen ook dagelijkse dilemma’s en vraagstukken bij.
Dit vraagt om een fundament waarop de professie gebaseerd kan worden. Hierin vind ik steun
in het “Handvest van de Apotheker” uitgegeven door de KNMP.

Om in de dagelijkse praktijk waarde en inhoud te kunnen geven aan je professie is het belangrijk betrokken te zijn binnen het gehele zorgveld zo ook bij de activiteiten van de Farmaceutische Zorg Arnhem B.V. (FZA), de Dienstapotheek Arnhem en Omgeving (DAO) en regionale farmaceutische samenwerkingsverbanden. Je eigen ervaringen, kennis en visie te kunnen delen met anderen is hierin heel belangrijk.

Als commissaris omarm je vanzelfsprekend de Governance Code voor de zorg. Je toetst niet alleen of de waarden, de normen en afspraken die je met elkaar maakt worden nagekomen, maar probeert ook actief de dialoog te zoeken met het brede zorgveld, je open te stellen voor maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, maar bovenal probeer je op een onafhankelijke wijze de belangen van de patiënt voorop te stellen.

Ik hoop en verwacht dat ik als commissaris met mijn opgebouwde kennis, ervaringen en visie een nuttige bijdrage kan leveren aan de activiteiten van de FZA.

Henk Jan Buunk

Henk Jan Buunk

Apotheker te Lichtenvoorde

Ik heb een brede ervaring op het gebied van consultancy, finance, ICT en algemeen bestuur. Ik heb een aantal jaren geleden bewust de overstap gemaakt naar de zorg. Op dit moment ben ik bestuurder van PrimaCura, een huisartsenzorgorganisatie in Midden-Brabant. PrimaCura ondersteunt huisartsen in de dagzorg en ANW-zorg. Ik weet hoe belangrijk de samenwerking met apothekers is voor de huisartsenzorg.
Ik vind het werken als toezichthouder echt een kado, het geeft mij de kans andere organisaties van binnenuit te leren kennen en tevens mijn kennis en ervaring in te brengen bij de organisaties.

Ellen Otte

Ellen Otte

Bestuurder bij PrimaCura